O nas

intech

Charakter prowadzonej działalnosci

Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. jest specjalistyczną spółką celową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk powołaną w celu transferu technologii i komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych pracowników naukowych Instytutu.

Misją Centrum Transferu Technologii INTech jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności Instytutu poprzez zainicjowanie współpracy z podmiotami z sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych.

Działania spółki koncentrują się również na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej postawy biznesowej i przedsiębiorczej świadomości wśród pracowników naukowych Instytutu.

Usługi CTT INTech kierowane są zarówno do naukowców Instytutu, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wspólną realizacją przedsięwzięć proinnowacyjnych, bazując na innowacyjnych technologiach wytworzonych w ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu.

intibs-intech

INTiBS PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu jest placówką naukową zajmującą się przede wszystkim tzw. badaniami podstawowymi. Są to prace, których celem jest poszerzanie wiedzy odnośnie otaczającego świata, w szczególności substancji i zjawisk, które nas otaczają, lub które potrafimy wytworzyć. Podstawowym zadaniem Instytutu jest synteza nowych materiałów, które wykazują niespotykane, lub niezbadane dokładnie wcześniej cechy i zjawiska, a następnie analiza ich wewnętrznej struktury atomowej, różnego rodzaju właściwości, którymi się charakteryzują i próba przedstawienia opisu, jak te dwa elementy są ze sobą powiązane.

Tematyka badawcza INTIBS obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach.

Specjalnością Instytutu są badania magnetyczne układów 5f– i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników, fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

spin-tech

SPIN-TECH

CTT INTech Sp. z o.o. powstała dzięki współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SPIN-TECH.

SPIN-TECH jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Partnerzy biznesowi